DHMZ: Unaprijeđen sustav mjerenja protoka rijeke Save

pr_hidro
Na ulaznom profilu rijeke Save u Hrvatsku kod Savskog Marofa, na hidrološkoj postaji DHMZ-a Sava-Jesenice 2, instaliran je i pušten u rad novi sustav određivanja protoka rijeke Save u realnom vremenu. Radi se o sustavu SIMK®, jednom od postupaka određivanja protoka na vodotocima primjenom metode referentne brzine (engl. Velocity index method).
To je prvi takav sustav mjerenja instaliran u Hrvatskoj, a ostvaren je kroz suradnju DHMZ-a i Hrvatskih voda (HV).

Metoda SIMK® je hibridna metoda određivanja protoka. Protok se određuje neposrednim mjerenjem kontrolnih veličina: vodostaja (H) i referentne, indeksne, brzine (Vi), uz prethodni proračun protoka primjenom hidrauličkog numeričkog modela metodom konačnih elemenata.

Osnovne podloge za pripremu numeričkog modela su podaci o konfiguraciji terena na temelju kojih se potom, numeričkim proračunom, simulira tok vodotoka (konfiguracija terena). Istovremeno se, na dijelu vodotoka na kojemu će se protok naknadno određivati u naravi, proračunavaju i vrijednosti protoka, ovisno o simuliranim uvjetima tečenja. Prilikom takvih numeričkih simulacija u modelu se prate kontrolne veličine vodostaja (H) i neke, odabrane, referentne brzine (Vi). Kako je već rečeno, ove se kontrolne veličine naknadno mjere u naravi i pomoću njih se, povratno, određuje stvarni protok na vodotoku, u naravi.

Slijedom navedenog, metoda SIMK® za ulazne parametre traži samo podatke o konfiguraciji terena. Snimka terena treba biti nešto preciznija na mjestu gdje će se naknadno mjeriti vodostaj (H) i referentna brzina (Vi), dok će na ostalim dijelovima toka biti dostatni i kartografski podaci u nekoj nižoj, odgovarajućoj rezoluciji.

Budući je sustav SIMK® izveden i namijenjen za određivanje protoka pri različitim režimima toka, uključivo i pri onim najvišim, očekuje se da će se najvrjedniji rezultati mjerenja polučiti osobito kod pojave visokih voda – u kojim uvjetima se, na konkretnoj lokaciji, mjerenja protoka gotovo i ne mogu provesti standardnim mjernim postupcima.

Podaci protoka dobiveni SIMK® sustavom bit će ujedno i jedan od glavnih ulaznih parametara za sustav hidroloških prognoza – za već postojeći (područje Sava i Kupa do Siska) i za budući (za područje rijeke Save u cjelini). Podaci mjerenja vodostaja i protoka s hidrološke postaje Sava-Jesenice 2 prosljeđuju se svakih 30 minuta FTP protkolom na server DHMZ-a. Nakon toga ulaze u Hydras, DHMZ-ov sustav za prikupljanje hidroloških podataka. Preliminarni rezultati mjerenja protoka, za vodni režim koji trenutno vlada na terenu, variraju u pojasu vrijednosti od ±2% u odnosu na referentnu vijednost (postojeću konsumpcijsku krivulju).

Kako je već spomenuto instalacija sustava realizirana je kroz suradnju DHMZ-a i Hrvatskih voda (HV). DHMZ je pritom financirao izradu hidrauličkog numeričkog modela i nabavku potrebne mjerne hardverske i softverske opreme, dok su HV financirale geodetsko snimanje terena u inundacijskom pojasu duž toka rijeke, (ukupne duljine oko 400 m i širine oko 1 km), batimetrijsko snimanje profila u riječnom koritu, kao i izgradnju betonskog temelja s montažom nosivog čeličnog stupa.

Izvor:DHMZ

Sličan sadržaj