Hrvatske vode dovršavaju posao uz donji tok Rječine

Grad Rijeka ima skoro 25 kilometara šetnica u koje je uloženo 260 tisuća kuna. Uskoro će biti uređena još jedna, uz Rječinu. Danas su je obišli predstavnici Hrvatskih voda i Grada.

Hrvatske vode pri kraju su pripremnih radova za obnovu vodnih građevina u kanjonu Rječine te uspostavu novog mjernog profila za mjerenje protoke Rječine. U tijeku je uređenje pristupa u dužini od 580 metara od državne ceste D 3 do korita Rječine na lokaciji Žakalj, sa sanacijom bujice Banska vrata. Svi radovi što ih Hrvatske vode izvode od Žaklja do utoka Rječine u more u funkciji su praćenja i kontrole vodostaja, osiguranja vodnog režima i obrane od poplave grada Rijeke.

Uz radove na uspostavi novog mjernog profila za protok Rječine, izveden je pristup lokacijama koje će biti šetnice otvorene za građane. Na dijelu šetnice koja počinje na Marganovu, Grad Rijeka planira izgraditi i pješački most kod Matešićevih mlinova ispod naselja Orehovica. Most će osigurati pješačku te kolnu komunikaciju za manja teretna vozila između obala Rječine. Realizacija je predviđena u fazama, a u ovoj godini planirano je geodetsko snimanje, prikupljanje podloga, izrada projektne dokumentacije i priprema za ishodovanje dozvole za gradnju. Obnova mosta planira se kao rekonstrukcija sa čeličnom nosivom konstrukcijom širine oko 4 metra i raspona do oko 30 metara.

Do sada je u Rijeci otvoreno oko 25 kilometara šetnica, među kojima i ona kroz kanjon Rječine od Orehovice do Drenove, za što je Grad Rijeka izdvojio 260 tisuća kuna. Cilj je povezati krajnje jugoistočne i krajnje sjeverozapadne točke Rijeke, odnosno omogućiti da se pješice može stići od Plumbuma do Bivija kroz najzelenije dijelove gradskog područja. Nova šetnica bit će i označena posebnim pločama, najavio je gradonačelnik Vojko Obersnel.

Foto: Grad Rijeka
Izvor: radio rijeka

Sličan sadržaj